English
           
 
  출판  
  수상 //  
  전시  
   
     
     
     
수상
-2009 : 한국실내디자인협회 30년기념 100인의 디자이너 선정
-2007 : 한국 디자인진흥원주최 여성디자이너페어 선정
-2004 : 다임러 크라이슬러 주최 최우수 작품상
-2003 : 크랜브룩 최우수학생상
-2000 : 뉴 밀레니엄 신인 디자이너상
-1999 : 명가명인상 수상
명가명인상 (1999)
© 2005-2011 by TAOTMS | All Rights Reserved